General information 

Boating season has begun! 

During the “Gentse feesten “  (19/07/2024-28/07/2024)  it is forbidden for all boat rental companies to navigate in the center of Ghent. The Leie remains navigable.

If you wish to navigate, please make a reservation through the site. Due to weather conditions, we are not open every day.

Privacy Policy

PRIVACY BELEID van Minerva Boat Company

 1. Jouw privacy is belangrijk

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen.

We hebben het hier over jou als klant van ons bedrijf, als mogelijk toekomstige klant, als een begunstigde, een andere betrokkene of een persoon bij een andere organisatie die met ons in contact staat.

 • Vooraf

We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. We leggen je eveneens uit welke persoonsgegevens we verwerken wanneer je :

 • onze producten en diensten gebruikt
 • een telefonische reservatie plaatst
 • een vraag stelt op onze website

Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen.

We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website https://www.minervaboten.be. We raden je daarom aan om geregeld ons privacy beleid te herlezen om de wijzigingen te begrijpen.

Wens je meer informatie over de privacy wetgeving in België dan kan je terecht op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

1.2    Wie verwerkt jullie gegevens? Wie zijn we?

Minerva Boat Company is actief in België met de maatschappelijke zetel gelegen in Coupure Rechts 2a te 9000 Gent, BTW nummer BE 0464.833.995. Zij is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

1.3.   Hoe kan je ons bereiken?

Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op het postadres van de maatschappelijke zetel (zie 1.2) of via e-mail op info@minervaboten.be

1.4.   De leidende toezichthoudende autoriteit van Minerva Boat Company

Voor de Minerva Boat Company is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

2. Jouw recht op privacy

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer Minerva Boat Company jouw toestemming vraagt dan kan je die toestemming altijd intrekken.

De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij jouw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan informeren wij je voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.

2.1    Je mag jouw persoonsgegevens inzien

Je hebt het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.

Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.

Je kan deze aanvraag gratis twee keer per jaar plaatsen met een tussenperiode van minimaal 6 maanden tussen de twee aanvragen. In alle andere gevallen wordt deze aanvraag als overdreven en hinderlijk beschouwd en kan Minerva Boat Company een bedrag van € 250 per aanvraag aanrekenen.

De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

2.2    Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen

Het kan gebeuren dat de gegevens die wij van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

2.3    Recht op het wissen

Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen. Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door Minerva Boat Company geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

 • Recht op het beperken van persoonsgegevens

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn of de verwerking onrechtmatig is. Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

 • Recht om bezwaar in te dienen

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, de belangen van een derde behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je kan ons contacteren om te vragen om de persoonsgegevens die u aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.

2.7.   Recht om klacht in te dienen

Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens vind je hierboven in 1.4.

 • Identificatie van de aanvrager

Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag op adres van de maatschappelijke zetel (zie 1.2) of via e-mail op info@minervaboten.be.

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitoefenen.

Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met de jouwe. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer zwart, ter bescherming van je privacy.

Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

3.    Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?

3.1.   Minerva Boat Company moet wettelijke verplichtingen naleven

Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:

 • fiscaal recht
 • handelsrecht
 • de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.

3.2.   Minerva Boat Company moet zijn contract met je kunnen uitvoeren

Als klant bij ons doe je een beroep op onze diensten. Om je een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

Dit geldt eveneens als je leverancier van Minerva Boat Company bent. Ook dan dienen we het contract te respecteren en moeten wij de leveranciers contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

 • Minerva Boat Company verkoopt jouw persoonsgegevens niet

Wij verkopen, huren of geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.

4.    Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?

4.1.   Van onze zakelijke relaties

Onze zakelijke relaties zijn de klanten en de leveranciers.

Minerva Boat Company verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de producten en diensten en om zakelijke relaties te onderhouden.

Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciers beheer verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en BTW nummer.

4.2.   Van onze particuliere klanten en contactpersonen

Onze particuliere klanten kopen onze diensten (bijvoorbeeld huren van een boot). Om jou als klant te identificeren, om mee te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm nummer, e-mailadres en bankrekeningnummer, foto, identiteits- en rijksregisternummer.

Heel zelden gebeurt er een aanvaring. Om dit jammerlijk feit vlot te verwerken hebben we eveneens het identiteitskaartnummer en rijksregisternummer van de hoofdhuurder nodig.

Onze cadeaubonnen zijn een vlot verkopend product. Een klantvriendelijke verwerking en om fiscale redenen verwerken we van de

 • aanvrager : naam, voornaam en e-mailadres
 • bestemmeling : naam, voornaam, telefoon- en/of GSM nummer en adres
 • aanbieder : naam en voornaam

4.3    Beelden van bewakingscamera’s worden tijdelijk opgeslagen

We kunnen camera’s gebruiken in en rond onze gebouwen. Als het om bewakingscamera’s gaat dan respecteren we de wettelijke regels. Je herkent de gebouwen onder camerabewaking aan een duidelijke zichtbare sticker.

Beeldopnames worden maximaal 30 dagen bewaard. Uitzonderingen hierop zijn:

 • als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van een misdrijf of overlast
 • een schade te bewijzen
 • een dader, een getuige of een slachtoffer te identificeren

5.    Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens

5.1.   Met wie delen we jouw persoonsgegevens ?

Wij delen jouw gegevens alleen met personen, die van ons uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen, indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen zullen jouw gegevens verwerken onder dezelfde grond als wij ze van je gekregen hebben.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. Minerva Boat Company werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen.

Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.

5.2.   We bewaren jouw gegevens niet oneindig

Minerva Boat Company gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.

Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.

De persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en onderaannemers bewaren we initieel 10 jaar. Mocht er in deze periode een nieuw contact geweest zijn, dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 10 jaar in.

———————————————————–

Book your boat trip now!

Minerva has a fleet of dozens of boats and luxury sloops. Due to the crowds, we advise you to book in time. This way you can be sure that there are enough boats available for all your friends.

Book your boat now!